Home 소개       다운로드       온라인 설명서      주식/코인 차트    Q & A     Blog    

히포차트 4.1 - 영역형 라인 차트시작값과 종료값을 주어 제로축에서 시작하지 않는 영역형 그래프를 그립니다.
LineArea chart - shadow  LineArea chart - 3D, Transparency  히포차트4 - 다중 색상 그라데이션 영역 차트  히포차트 4.1 - 영역형 라인 차트  


C#
 
SeriesList sList = new SeriesList();
sList.ChartType = ChartType.AreaLine;
sList.Transparency = 55;

Random r = new Random();
for(int i = 0; i < 4; i++)
{
Series sr = new Series();
sr.Points.Width = 0;
sr.Line.LineWidth = 4;

for(int x = 0; x < 10; x++)
{
SeriesItem item = new SeriesItem();
item.Name = x.ToString();
item.YValue = r.Next(60, 90);
item.YStartValue = r.Next(12, 50);

sr.items.Add(item);
}
sList.SeriesCollection.Add(sr);
}

this.hHippoChart1.SeriesListDictionary.Add(sList);
this.hHippoChart1.DrawChart();


VB
 
Dim sList As New. SeriesList()
sList.ChartType = ChartType.AreaLine
sList.Transparency = 55

Dim r As New. Random()
For i As Integer = 0 To 3
Dim sr As New. Series()
sr.Points.Width = 0
sr.Line.LineWidth = 4

For x As Integer = 0 To 9
Dim item As New. SeriesItem()
item.Name = x.ToString()
item.YValue = r.[Next](60, 90)
item.YStartValue = r.[Next](12, 50)

sr.items.Add(item)
Next
sList.SeriesCollection.Add(sr)
Next

Me.hHippoChart1.SeriesListDictionary.Add(sList)
Me.hHippoChart1.DrawChart()※ 히포차트 샘플 코드는 버전별로 상이한 결과를 나타낼 수 있습니다.

이 코드 관련 문의 사항은 페이스북 리플을 달아주시거나 아래 이메일로 이 페이지 주소와 함께 문의주세요.

helpdesk@hippochart.com

Copyright © 2009-2018 투데이트레이딩. Inc.  All Rights Reserved.